Křesťanství

Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát bohem

marcelgolias.net

V přípravě ...

Naposledy aktualizováno: 24.01.2020

Zbožštění

Smyslem a cílem lidského života není jen stát se čestným, charakterním, mravně dobrým člověkem (jak by se mohlo na první pohled zdát), nýbrž stát se bohočlověkem.

Proto jsme byli stvořeni „k Božímu obrazu“. Proto se máme „připodobňovat Kristu“. A proto také Kristus založil církev a vybavil ji různými dary.

Hlavním smyslem osobního i společenského náboženství je dozrát v Krista, posvětit se neboli dosáhnout zbožštění. O to máme usilovat nejen v osobním (soukromém) náboženství skrze modlitbu, půst a almužnu, ale i ve společenském náboženství, kde si máme skrze vzájemnou pomoc a službu vysluhovat Krista.

 
Úlohou náboženství je napravit náš zvrácený život.
Veškeré osobní či soukromé náboženství spočívá v těchto třech úkonech – modlitba, půst a almužna.
Modlitba

Napravení vztahu k Bohu.

Prvním krokem k dosažení našeho cíle je vymýtit ze svého zvráceného života bezbožnost (vzpouru proti Bohu). Pro pravý život, jaký má být, je nutný pravý opak: dobrovolné poddání se Bohu. Počátek dobrovolného poddání se Bohu, čili souladu s Bohem, je modlitba. Abychom tedy napravili svůj život, musíme se modlit k Bohu.

 
Půst

Napravení vztahu k sobě.

Druhým krokem k dosažení našeho cíle je vymýtit ze svého zvráceného života otroctví nižší přirozenosti (tělesnost). Pro pravý život, jaký má být, je nutný pravý opak: ovládání přirozenosti. Počátek vlády nad přirozeností je osvobození se od její moci skrze zdrženlivost od nízkých přání a vášní. Abychom tedy napravili svůj život, musíme omezovat své smyslné pudy.

 
Almužna

Napravení vztahu k druhým.

Třetím krokem k dosažení tohoto cíle je vymýtit ze svého zvráceného života nelidskost (sobectví). Pro pravý život, jaký má být, je nutný pravý opak: vzájemná jednomyslnost (solidarita). Počátek jednomyslnosti mezi lidmi je dobročinnost. Abychom tedy napravili svůj život, musíme si navzájem pomáhat.


K dosažení našeho cíle potřebujeme nejenom soukromou modlitbu, půst a almužnu, ale také pomoc druhých,
jíž se nám dostává skrze poučení, napomenutí či povzbuzení – čili prostřednictvím církve.

Creative Commons