klasická Filosofie

Řešení základních otázek lidského života

a jako klíč k odhalení
základních pravd
, , a

Základy filosofického myšlení
Antropologie aneb o člověku

V přípravě ...

ANTROPOLOGIE (struktura předmětu)

Otázky

Kardinální antropologická otázka:

 • Kdo je člověk?
  • Je člověk svébytnou bytostí? (A pokud ano, co z toho plyne?)
  • Má pevně danou identitu?
  • Má svobodnou vůli (čili je za své činy odpovědný)?

Odpovědi

Klíčové poznatky antropologie:

 • člověk = duše obdařená určitými základními schopnostmi, které nás ponoukají k různým životním činnostem

  neboli: člověk = duše (tj. substance) obdařená organickými, psychickými a rozumovými schopnostmi (tj. nutnými akcidenty), které se realizují v životních činnostech (tj. nahodilých akcidentech), jejichž účelem je naše zdokonalení (tj. nastolení pořádku v našem myšlení a jednání)

  čili: Jádrem člověka je duše, která je obdařena určitými schopnostmi, z nichž nejdůležitější je rozum a vůle. Tyto schopnosti představují určitý potenciál, který můžeme využívat buď správně nebo špatně. Užívat tyto schopnosti správně znamená užívat je ke konání mravně dobrých skutků (tj. používat svůj rozum a vůli k poznávání a činění dobrých věcí). Užívat tyto schopnosti špatně znamená užívat je ke konání mravně špatných skutků (tj. používat svůj rozum a vůli k páchání zla). Poznáváním a činěním dobra se člověk stává lepším, dokonalejším (získává lepší vlastnosti, které ho zdokonalují). Pácháním zla se stává horším, zkaženým (získává špatné návyky, které ho kazí a deformují).

 • duši (substance) spolu s jejími základními schopnostmi (nutné akcidenty) označujeme termínem přirozenost
  • přirozenost (jakožto základní životní výbava člověka) je neměnná
 • tato přirozenost pudí člověka k určitým životním činnostem (nahodilé akcidenty), kterým říkáme souhrnně život
  • život (jakožto dynamické projevy přirozenosti) je proměnlivý

Důkazy:

 • důkaz substanciality člověka
  • člověk je existenčně nezávislý na jiném subjektu (důkaz tzv. inseity člověka)
  • člověk má vlastní, nesloženou esenci (důkaz tzv. perseity člověka)
 • důkaz lidské přirozenosti
 • důkaz lidské duše
 • důkaz lidské svobody

Omyly

Mylné výklady člověka:

 • plynoucí z popírání existenční autonomie (čili inseity) člověka:
  • monismus: člověk jako nesvébytný akcident Univerza
 • plynoucí z popírání esenciální autonomie (čili perseity) člověka:
  • atomismus a historismus: člověk jako nesvébytný soubor dynamických procesů

Marcel Goliaš © 2019