Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Filosofie > Noetika
3

Název:Filosofie 2
Podnázev:Kritický problém pravdy
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00034
Žánr:filosofie, noetika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:1995
Rozsah:172 str.
ISBN:80-85929-06-6
Stav:dobrý
Umístění:Fil-1
Anotace:Druhý svazek z řady klasické filosofie je věnován noetice, která zkoumá spolehlivost a rozsah lidského poznání - téma obtížné, avšak klíčové. Pozitivní noetické zhodnocení myšlení je totiž nejen nutnou podmínkou veškeré vědy, ale znamená i primární založení celé filosofie. Většina potenciálních čtenářů se více či méně vědomě opírá o autority novověké filosofie. Pro ně bude asi překvapením radikální odmítnutí novověkých teorií poznání. V nich autor spatřuje hlavní důvod krize současné filosofie. Dalším problémem bude zřejmě fakt, že se tak děje z pozic "naivního a překonaného" klasického realismu. Jestliže si však uvědomíme, že ve filosofii nerozhodují časová měřítka, ale pouze pravda, dostaneme se k zásadní revizi soudobých noetických (vesměs skeptických) představ. Autor se totiž pokouší dokázat, že realismus je pravdivý. A nejde jen o prostý návrat ke klasickému realismu - jeho pozice je kriticka prohloubena konfrontací nejen s novověkou filosofií, ale i se zbytečným dogmatismem mnohých realistů. Kniha není koncipována jako klasická učebnice a nezachycuje kompletně téma poznání. Její koncepce je především určena posunem od historicky převládajícího důrazu na psychologický aspekt poznání k oprávněnějšímu důrazu na aspekt noetický v rámci teorie poznání.
Cena:70,- Kč

Rezervováno
Název:Iluze skeptiků
Podnázev:Systematický kurz noetiky
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00012
Žánr:filosofie, noetika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Academia Bohemica
Rok vydání:2015
Rozsah:256 str.
ISBN:978-80-904469-3-9
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Autor vychází z přesvědčení, že jedním z požadavků kritického myšlení je, aby filosof začal svá zkoumání noetickou reflexí pravdy jako hodnoty lidského myšlení. Těžiště celé noetiky pak spočívá v sestrojení apodiktického důkazu objektivní pravdy, kterou ve smyslu korespondenčním postuluje i ten nejradikálnější skeptik. Součástí takového důkazu je i řešení standardních námitek o nevyhnutelném dogmatismu, kruhu a regresu všech pokusů o sebezdůvodnění rozumu. Verifikace pravdy jako povinné hodnoty lidského myšlení se pak stává hlavním kritériem nejen dalšího noetického, nýbrž i veškerého následného filosofického zkoumání. Především negativisticky laděné teorie poznání novověku padají v této kritické konfrontaci do mínusu. Ukazují se v ní jako vesměs dogmatické a vnitřně rozporné.
Cena:200,- Kč

Název:The critical problem of the truth
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00189
Žánr:filosofie, noetika
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:2000
Rozsah:208 str.
ISBN:80-85929-43-0
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:This second book of classical philosophy studies is dedicated to the noetic, which scrutinises the reliability and extent of human thoughts - a difficult theme indeed, but of key importance. The positive noetic evaluation of thoughts is not only a necessary condition of the entire science, but it also means the primary foundation of philosophy as a whole. If we take into account that not only a historical timeframe of ideas, but also the truth, is what pays in philosophy, we can reach a fundamental revision of contemporary noetic (mostly sceptical) ideas. The author here attempts to prove truthfulness of realism. But it is not a simple return to classical realism - his position is critically deepened in confrontation not only with post-Cartesian philosophy, but also with the unnecessary dogmatism of numerous realists. The main idea of this book is shaped primarily by the shift from a historically prevailing accentuation of the psychological aspect of knowledge, to a more legitimate noetic aspect in the framework of the theory of knowledge.
Cena:300,- Kč

Marcel Goliaš © 2021