Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Filosofie
37

Název:Abeceda filosofického myšlení
Autor:Prinz, Jiří
Kód:00049
Žánr:filosofie, populárně-naučné
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Academia Bohemica
Rok vydání:2013
Rozsah:183 str.
ISBN:978-80-904469-2-2
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Autor Abecedy filosofického myšlení nás provádí základními filosofickými problémy a populární formou nás seznamuje s řešeními, k nimž se v průběhu staletí dopracovala tradice, jejímiž nejvýraznějšími představiteli jsou Aristotelés a svatý Tomáš Akvinský. Protože jediný intelektuálně poctivý způsob, jak přijmout za svůj nějaký filosofický závěr, spočívá v nahlédnutí jeho správnosti na základě precizní argumentace, autor by si přál, aby i k jeho knize přistupoval čtenář tímto způsobem: aby ji nehodnotil podle ničeho jiného než podle přesvědčivosti argumentace, kterou autor při zdůvodňování svých tezí používá. Základem pro tuto knihu jsou jeho diskuse s účastníky filozofického semináře vedeného českým teologem a filozofem Jiřím Fuchsem. Cílem autora je kriticky shromáždit některé filozofické poznatky, upozornit na nejzávažnější filozofické omyly a představit smysluplnou alternativu k nim. Autor se věnuje pěti filozofickým oblastem - noetice, ontologii, metafyzice člověka, teodiceji a etice. V kapitole věnujícím se teodiceji (ospravedlnění Boha v otázce zla) se však tomuto tématu věnuje minimálně; základem kapitoly je představení filozofických důkazů boží existence, zejména u Tomáše Akvinského, a filozofie náboženství. V kapitole věnující se etice se kromě mravnosti zabývá také otázkou nesmrtelnosti duše, kritikou materialismu a hédonismu a otázkou cíle lidského života, kterým je podle autora spojení s Bohem.
Cena:180,- Kč

Název:Aristotle for everybody
Podnázev:difficult thought made easy
Autor:Adler, Mortimer J.
Kód:00148
Žánr:filosofie, populárně-naučné
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Touchstone : New York
Rok vydání:1978
Rozsah:206 str.
ISBN:0-684-83823-0
Stav:chvalitebný
Umístění:Fil-1
Anotace:Aristotle (384 - 322 B.C.) taught logic to Alexander the Great and, by virtue of his philosophical works, to every philosopher since, from Marcus Aurelius, to Thomas Aquinas, to Mortimer J. Adler. Now Adler instructs the world in the uncommon common sense of Aristotelian logic, presenting Aristotle’s understandings in a current, delightfully lucid way. He brings Aristotle’s work to an everyday level. By encouraging readers to think philosophically, Adler offers us a unique path to personal insights and understanding of intangibles, such as the difference between wants and needs, the proper way to pursue happiness, and the right plan for a good life.
Cena:212,- Kč

Název:Bůh ve světle filosofie
Autor:Cardal, Roman
Kód:00042
Žánr:filosofie, teologie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:2001
Rozsah:238 str.
ISBN:80-85929-49-X
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Systematická učebnice theodicey nejen pro studenty teologických fakult.
Cena:230,- Kč

Název:Člověk bez duše, život bez smyslu
Podnázev:Systematický kurz filosofické antropologie
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00030
Žánr:filosofie, antropologie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Academia Bohemica
Rok vydání:2016
Rozsah:374 str.
ISBN:978-80-904469-4-6
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Téma filosofické antropologie má tedy dvě základní části. V té první se postupně dokazují složky lidské přirozenosti. Tím se vysvětluje jak personální povaha lidských jedinců, tak i jejich základní identita. V druhé části se pak řeší hlavní problém osobního života, jímž je jeho celkový smysl. Výsledky metafyzického zkoumání člověka mají rozhodující vliv na úroveň etického myšlení. V něm jde především o to, jestli existuje nerelativizovaný mravní zákon, který ukazuje směr zdařilého života každého lidského jedince. Řešení tohoto klíčového problému etiky však přímo závisí na tom, zda má etik k dispozici vypracovaný pojem lidské přirozenosti či nikoli. Pokud nemá, je nemilosrdně odsouzen k relativizaci mravních hodnot. Ty se pak stávají hříčkou a rétorikou ozdobou mocenské svévole.
Cena:360,- Kč

Název:Člověk stroj
Podnázev:Výbor z díla I.
Autor:La Mettrie, Julien Offray de
Kód:00210
Žánr:filosofie, materialismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : ČSAV
Rok vydání:1958
Rozsah:110 str.
Stav:ucházející
Umístění:Fil-2
Anotace:Výbor z díla francouzského lékaře a ateisty 18. stol. La Mettrie. V tezích první části díla pokouší se tento materialistický filosof vyvrátit karteziánskou dualistickou nauku o duchu a hmotě. Organická hmota je mu nadána principem hybnosti, člověk je soustavou pružin, uvádějících se vzájemně do pohybu. Duši chápal La Mettrie jako citlivou hmotnou část mozku, představující hlavní pružinu celého stroje. Jeho dílo filosoficky ovlivňovalo i přípravu Velké francouzské revoluce.
Cena:99,- Kč

Název:Čtyři milníky politické filosofie
Podnázev:Ústava, Politika, Vladař, Leviatan
Autor:Cardal, Roman
Kód:00032
Žánr:filosofie, společenské vědy, politika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : CEVRO Institut
Rok vydání:2009
Rozsah:253 str.
ISBN:978-80-87125-26-7
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:PLATÓNOVA ÚSTAVA: Jak číst Platóna, Platónův postoj k psané a ústně sdílené filosofii, Platónův vztah k politice, Ústava není běžný traktát politické filosofie, Požadavek spravedlnosti v lidském životě, První pokusy o vymezení spravedlnosti, O původu státu, Lidská moc a její hranice, Zásady pro výchovu strážců, Ústavní složky spravedlivé obce, Spravedlnost jednotlivého člověka, Přirozená rovnost mužů a žen, Politika a filosofie, Politika a dobro. ARISTOTELOVA POLITIKA: Širší souvislosti Aristotelova politického myšlení, Původ státu, Přirozené komponenty politického společenství, Kritika Platónových názorů, Rozdílné formy státního zřízení, Dobrý občan a dobrý člověk. MACHIAVELLIHO VLADAŘ: Principiální pozadí Machiavelliho myšlení, Zásady úspěšné vlády, Hodnota poselství Machiavelliho Vladaře. HOBBESŮV LEVIATAN: Teoretické předpoklady Hobbesovy teze, Věda o státu jako prostředek vykoupení člověka z jeho přirozeného stavu, Hodnocení Hobbesovy teorie státu a celkové shrnutí tématu.
Cena:200,- Kč

Název:Do světa filosofů
Podnázev:Učebnice
Autor:Cardal, Roman
Kód:00027
Žánr:filosofie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Academia Bohemica
Rok vydání:2018
Rozsah:258 str.
ISBN:978-80-904469-9-1
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Obsah této knihy se zrodil v rámci projektu inovace výuky filosofie na středních školách. Její autoři vycházeli z přesvědčení, že malý zájem o filosofii závisí také na způsobu, jakým je filosofie ve školách předkládána. Proto přišli s pokusem o jinou formu zpřístupnění náročného filosofického tématu. Kniha je zamýšlena jako první seznamování s důležitými otázkami filosofie. Obsahuje vybrané soubory problémů z různých filosofických disciplín. Autoři ve svém přístupu upřednostňují samotné filosofické problémy před systematickým výkladem faktů z dějin filosofie. Zvou tím čtenáře k aktivní účasti na promýšlení předložených problémů. Ti se tak od počátečního kontaktu s filosofií mohou místo biflování nesrozumitelností učit filosofovat.
Cena:324,- Kč

Název:Do světa filosofů
Podnázev:Metodika
Autor:Cardal, Roman
Kód:00028
Žánr:filosofie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Academia Bohemica
Rok vydání:2018
Rozsah:159 str.
ISBN:978-80-907249-0-7
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Obsah této knihy se zrodil v rámci projektu inovace výuky filosofie na středních školách. Její autoři vycházeli z přesvědčení, že malý zájem o filosofii závisí také na způsobu, jakým je filosofie ve školách předkládána. Proto přišli s pokusem o jinou formu zpřístupnění náročného filosofického tématu. Kniha je zamýšlena jako první seznamování s důležitými otázkami filosofie. Obsahuje vybrané soubory problémů z různých filosofických disciplín. Autoři ve svém přístupu upřednostňují samotné filosofické problémy před systematickým výkladem faktů z dějin filosofie. Zvou tím čtenáře k aktivní účasti na promýšlení předložených problémů. Ti se tak od počátečního kontaktu s filosofií mohou místo biflování nesrozumitelností učit filosofovat.
Cena:324,- Kč

Název:Etika Eudémova
Autor:Aristotelés,
Kód:00057
Žánr:filosofie, etika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Dybbuk
Rok vydání:2020
Rozsah:166 str.
ISBN:978-80-7438-233-8
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:
Cena:264,- Kč

Název:Filosofie
Autor:Blecha, Ivan
Kód:00043
Žánr:filosofie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Nakladatelství Olomouc
Rok vydání:2002
Vydání:4
Rozsah:279 str.
ISBN:80-7182-147-0
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Populární učební pomůcka pro studenty SŠ a VŠ uvádějící vývoj filosofie z hlediska tematického a historického. Vnější podoba textů je podřízena hledisku tematickému (filosofie bytí, poznání a člověka). Pro celkový přehled o pojednávaných problémech a pro snazší pochopení jsou jednotlivá témata zpracována historicky. Práce může být i vodítkem k vlastnímu filosofickému uvažování čtenářů, protože obsahuje i „problémové“ odstavce vyjadřující se k předchozím názorům a dosavadním řešením. Publikace uvádí některé ukázky filosofických textů (v příloze Malá čítanka filosofických textů) týkající se přímo probíraného problému a názorně přibližuje styl uvažování daného filosofa.
Cena:160,- Kč

Marcel Goliaš © 2021