Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Filosofie > Etika
7

Název:Etika Eudémova
Autor:Aristotelés,
Kód:00057
Žánr:filosofie, etika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Dybbuk
Rok vydání:2020
Rozsah:166 str.
ISBN:978-80-7438-233-8
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:
Cena:264,- Kč

Název:Filosofie 2
Podnázev:Kritický problém pravdy
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00034
Žánr:filosofie, noetika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:1995
Rozsah:172 str.
ISBN:80-85929-06-6
Stav:dobrý
Umístění:Fil-1
Anotace:Druhý svazek z řady klasické filosofie je věnován noetice, která zkoumá spolehlivost a rozsah lidského poznání - téma obtížné, avšak klíčové. Pozitivní noetické zhodnocení myšlení je totiž nejen nutnou podmínkou veškeré vědy, ale znamená i primární založení celé filosofie. Většina potenciálních čtenářů se více či méně vědomě opírá o autority novověké filosofie. Pro ně bude asi překvapením radikální odmítnutí novověkých teorií poznání. V nich autor spatřuje hlavní důvod krize současné filosofie. Dalším problémem bude zřejmě fakt, že se tak děje z pozic "naivního a překonaného" klasického realismu. Jestliže si však uvědomíme, že ve filosofii nerozhodují časová měřítka, ale pouze pravda, dostaneme se k zásadní revizi soudobých noetických (vesměs skeptických) představ. Autor se totiž pokouší dokázat, že realismus je pravdivý. A nejde jen o prostý návrat ke klasickému realismu - jeho pozice je kriticka prohloubena konfrontací nejen s novověkou filosofií, ale i se zbytečným dogmatismem mnohých realistů. Kniha není koncipována jako klasická učebnice a nezachycuje kompletně téma poznání. Její koncepce je především určena posunem od historicky převládajícího důrazu na psychologický aspekt poznání k oprávněnějšímu důrazu na aspekt noetický v rámci teorie poznání.
Cena:70,- Kč

Název:Filosofie 7
Podnázev:Předpoklady nerelativizované etiky
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00039
Žánr:filosofie, etika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:2007
Rozsah:188 str.
ISBN:978-80-85929-94-2
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Sedmý svazek z řady klasické filosofie soustřeďuje hlavní teoretické předpoklady racionálního zdůvodnění a výkladu mravnosti. Ačkoliv jde o témata, se kterými se čtenáři setkávali již v předchozích svazcích, zde se jedná o jejich vyhranění a prohloubené zpracování se zřetelem k etické funkci. Kant chápal, že smysluplná, lidskou tvořivostí nepodmíněná mravnost se výkladově neobejde bez posmrtného života a bez vztahu k Bohu; proto obojí alespoň postuloval. Noetická korektura Kantova myšlení umožňuje proměnu jeho postulátů v závazné premisy. Pravdy o pravdě a o lidském bytí kromě toho upevňují pozice etické reflexe v záplavě soudobého relativismu a mravního nihilismu.
Cena:195,- Kč

Název:Iluze etických relativistů
Podnázev:Systematický kurz etiky
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00031
Žánr:filosofie, etika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Academia Bohemica
Rok vydání:2020
Rozsah:390 str.
ISBN:978-80-907249-5-2
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Kniha Iluze etických relativistů je třetí částí systematického kurzu, který soustřeďuje hlavní témata filosofie člověka. Jako taková navazuje na knihy Iluze skeptiků a Člověk bez duše, život bez smyslu. Kurz filosofie člověka tedy ve třech knihách postupně předkládá řešení noetického problému pravdy, antropologického problému lidské přirozenosti a etického problému mravního zákona. Způsob jejich zpracování zachovává jednotnou strukturu, která spočívá v důkladné konfrontaci s příslušnými antitezemi: a/realistického pojetí pravdy; b/existence neměnné lidské přirozenosti; c/existence obecného mravního zákona. V této knize se tedy postupně verifikuje mravní zákon vyvracením etického relativismu a egoistické etiky. Nakonec jsou reflektovány důsledky těchto omylů v křesťanském myšlení.
Cena:495,- Kč

Rezervováno
Název:Iluze skeptiků
Podnázev:Systematický kurz noetiky
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00012
Žánr:filosofie, noetika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Academia Bohemica
Rok vydání:2015
Rozsah:256 str.
ISBN:978-80-904469-3-9
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Autor vychází z přesvědčení, že jedním z požadavků kritického myšlení je, aby filosof začal svá zkoumání noetickou reflexí pravdy jako hodnoty lidského myšlení. Těžiště celé noetiky pak spočívá v sestrojení apodiktického důkazu objektivní pravdy, kterou ve smyslu korespondenčním postuluje i ten nejradikálnější skeptik. Součástí takového důkazu je i řešení standardních námitek o nevyhnutelném dogmatismu, kruhu a regresu všech pokusů o sebezdůvodnění rozumu. Verifikace pravdy jako povinné hodnoty lidského myšlení se pak stává hlavním kritériem nejen dalšího noetického, nýbrž i veškerého následného filosofického zkoumání. Především negativisticky laděné teorie poznání novověku padají v této kritické konfrontaci do mínusu. Ukazují se v ní jako vesměs dogmatické a vnitřně rozporné.
Cena:200,- Kč

Název:Meet the skeptic
Autor:Foster, Bill
Kód:00256
Žánr:náboženství, křesťanství, protestantství, apologetika
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Green Forest : Master Books
Rok vydání:2012
Rozsah:144 str.
ISBN:978-0-89051-651-5
Stav:výborný
Umístění:Nab-2
Anotace:Conversations are snapshots of a person’s worldview. You never know when one of those conversations will challenge your Christian faith. Are you equipped to effectively deal with this skepticism? Meet the Skeptic teaches believers to think about skepticism in categories. Chasing down answers to every objection a skeptic raises often leads nowhere because the conversation becomes a superficial game of one-upmanship. By uncovering the presuppositions (Root Ideas) behind objections, Meet the Skeptic trains believers how to steer conversations with skeptics in a more meaningful direction rather than trying to win the argument. It will help readers:

- Get to the Root Ideas of worldviews instead of pulling at the weeds.
- Recognize the Red-Flag Words that prop up objections.
- Scrutinize bumper-sticker comments.
- Ask probing questions and acquire an ear for opportunities.

Meet the Skeptic is effective for conversational training as well as being a model for building an apologetics curriculum. The four categories described provide a framework into which believers can organize and connect worldview ideas.
Cena:216,- Kč

Název:The critical problem of the truth
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00189
Žánr:filosofie, noetika
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:2000
Rozsah:208 str.
ISBN:80-85929-43-0
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:This second book of classical philosophy studies is dedicated to the noetic, which scrutinises the reliability and extent of human thoughts - a difficult theme indeed, but of key importance. The positive noetic evaluation of thoughts is not only a necessary condition of the entire science, but it also means the primary foundation of philosophy as a whole. If we take into account that not only a historical timeframe of ideas, but also the truth, is what pays in philosophy, we can reach a fundamental revision of contemporary noetic (mostly sceptical) ideas. The author here attempts to prove truthfulness of realism. But it is not a simple return to classical realism - his position is critically deepened in confrontation not only with post-Cartesian philosophy, but also with the unnecessary dogmatism of numerous realists. The main idea of this book is shaped primarily by the shift from a historically prevailing accentuation of the psychological aspect of knowledge, to a more legitimate noetic aspect in the framework of the theory of knowledge.
Cena:300,- Kč

Marcel Goliaš © 2021